Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo 

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho výfukového systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu škodlivých látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:

 • emisnú kontrolu pravidelnú
 • emisnú kontrolu zvláštnu
 • emisnú kontrolu administratívnu
 • emisnú kontrolu opakovanú

Emisná kontrola pravidelná

Emisnú kontrolu pravidelnú v súčasnosti vykonávajú Pracoviská emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov.V prípade že vozidlo splnilo podmienky stanovené pre výsledok : Spôsobilé

Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole + Osvedčenie o emisnej kontrole + Vyznačená kontrolná nálepka.

Emisná kontrola zvláštna

Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva na vozidlách v týchto prípadoch:
 • pri povoľovaní a schvaľovaní prestavby jednotlivého vozidla - obvodný úrad dopravy pri povolení prestavby jednotlivého vozidla (montáž plynového zariadenia, zmena druhu pohonu, zmena typu motora ) uloží vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla.
 • pri povolení výroby a schvaľovaní jednotlivo vyrobeného vozidla – obvodný úrad dopravy pri povolení výroby takéhoto vozidla uloží po výrobe vozidla vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.
 • pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznaní typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla - platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, (EK zvláštna v plnom rozsahu pravidelnej)

Emisná kontrola administratívna

Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácií vozidla

  Emisnú kontrolu administratívnu vykonáva pracovisko emisnej kontroly len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej (poškodenie kontrolnej nálepky, znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla, výmena čelného skla a pod..) alebo ak to prevádzkovatrľovi nariadi obvodný úrad dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do 7 dní od prihlásenia do evidencie.

  Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole + Osvedčenie o emisnej kontrole + Vyznačená kontrolná nálepka.  Srdečne Vás očakávame!