Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo 

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa zamerieva predovšetkým na bezpečnosť pri používaní motorového vozidla a jej cielom je odhaliť vozidlá, ktorých technický stav nie je dostatočný na to, aby mohly byť používané na cestách.

Druhy technických kontrol, ktoré vykonávame:

 • technická kontrola pravidelná
 • technická kontrola zvláštna
 • technická kontrola administratívna
 • opakovaná technická kontrola

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

  • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla
  • osvetlenie a svetelná signalizácia
  • brzdová sústava
  • nápravy
  • kolesá
  • hriadele
  • pruženie
  • kĺby
  • rám a karoséria
  • riadenie
  • predpísaná a zvláštna výbava
  • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky

  Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

  Technická kontrola pravidelná

  Technická kontrola sa vykonáva v lehote od pol roka do štyroch rokov v úplnom rozsahu na vozidlách, ktoré sú evidované v SR a na jednotlivo dovezených vozidlách (JDV) z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR.

  Technická kontrola zvláštna

  Vykonáva sa ak tak určil príslušný orgán štátnej správy alebo iná inštitúcia s obdornou právomocou alebo na žiadosť prevádzkovateľa vodiča vozidla.

  Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK

  Technická kontrola administratívna

  Vykonáva sa: za účelom pridelenia a nalepenia kontrolnej nálepky alebo pridelenia osvedčenia o technickej kontrole vozidla ak, vozidlu neuplynula od prvého prihlásenia do evidencie lehota, v ktorej podlieha prvej technickej kontrole pravidelnej,

  počas lehoty platnosti technickej kontroly pri individuálnom dovoze vozidla (JDV) zo zahraničia alebo prestavbe vozidla a nemá kontrolnú nálepku alebo osvedčenie

  počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej prišlo ku zmene evidenčného čísla vozidla

  počas lehoty platnosti na nich vyznačenej prišlo k poškodeniu, znehodnoteniu alebo strate pridelenej a nalepenej kontrolnej nálepky alebo prideleného osvedčenia

  Technická kontrola opakovaná

  Nadväzuje na predchádzajúcu pravidelnú technickú kontrolu, pri ktorej boli zistené chyby. V prípade, že sa opakovaná technická kontrola vykoná do 60 dní od pravidelnej kontroly bude skontrolované len odstránenie zistených chýb z poslednej kontroly. Po lehote 60 dní je možné vykonať len technickú kontrolu v plnom rozsahu.  Srdečne Vás očakávame!