https://stksturovo.webnode.sk/ek/
Po - Pia: 7:00-16:00

- Emisná Kontrola -

Aj po nás  budú chcieť čistú prírodu

     Čo sa kontroluje?

     Vo všeobecnosti sa na emisnej kontrole (EK) preveruje, či motor motorového vozidla spĺňa výrobcom alebo zákonom stanovené limity oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch. Počas EK sa kontrolujú benzínové a dieselové motory a automobily na LPG, CNG a LNG pohony. Na pracovisku emisnej kontroly sa vykonávajú emisné kontroly v závislosti od druhu paliva a emisného systému.

- Priebeh emisnej kontroly -

     Emisná kontrola prebieha tak, že sa vozidlo pristaví na vymedzený priestor kontrolovaný kamerami a technik cez informačný systém spustí proces kontroly. Systém vygeneruje unikátny čiarový kód, ktorý musí technik nasnímať čítačkou. Na videozáznamoch musí byť jednoznačne rozpoznateľné evidenčné číslo vozidla, jeho celkový obraz a stav, druh i farba karosérie. Takto sa zhotoví vstupná snímka vozidla. Na videu a na snímke musí byť zachytená aj zadná a ľavá bočná časť vozidla na stojisku a všetky tieto záznamy sú nahrávané do informačného systému, do ktorého je povinne napojená každá stanica technickej kontroly. Technik mobilným záznamovým zariadením (telefón) vyhotoví snímky VIN čísla vozidla, odometra (počtu najazdených km) a ďalších požadovaných údajov. Keď prebehne samotná emisná kontrola (meranie), technik pomocou čítačky nasníma čiarový kód, ktorý vygeneroval informačný systém pri spustení procesu kontroly. Následne pošle do systému ešte jednu fotografiu auta na stojisku a uzavrie celý proces kontroly, čím sa zastaví aj nahrávanie videa z kontroly. Vozidlo počas kontroly nesmie opustiť stojisko.

Požiadavky na vozidlo pristaveného na kontrolu:

 • motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod,
 • vozidlo musí umožňovať spustenie motora bez použitia iných zdrojov energie,
 • motor vozidla musí mať stabilné voľnobežné otáčky a umožniť dosiahnutie stabilných zvýšených otáčok,
 • príslušenstvo motora ovplyvňujúce emisie škodlivín musí byť úplné, funkčné, nepoškodené a tesné,
 • mazacia, chladiaca a palivová sústava vozidla vrátane plynovej, musí byť pred vykonaním EK tesná.

OBD systém vozidla musí byť funkčný:

 • pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme palivo benzín, etanol, vodík prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2005,
 • pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme plynové palivo prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2008,
 • pre vozidlo so vznetovým motorom, prvýkrát prihlásenom do evidencie vozidiel po 1. januári 2008

Rozdelenie emisných kontrol

 • Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona].
 • Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej.
 • Emisná kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej so zameraním na identifikáciu vozidla.
 • Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole pravidelnej, zvláštnej, administratívnej a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Prečo ísť na emisnú kontrolu?

         Prevádzka motorového vozidla nesie so sebou okrem svojich výhod aj nevýhodu spojenú s negatívnym dopadom na životné prostredie. Výfukové plyny obsahujú zložky, ktorých produkciu je potrebné držať na "prijateľnej" úrovni. Z technického pohľadu správne "zoradenie" motora má výrazný vplyv nielen na vlastnosti motora a tým aj na jeho životnosť, ale aj na prevádzkové vlastnosti ako je napríklad spotreba paliva. Pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná. Ak niektorý komponent motora nie je v dobrom technickom stave, alebo motor produkuje neprimerane vysoké množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, môže to mať vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na životnosť motora a predovšetkým je takýto stav spojený so zvýšenou spotrebou paliva a často aj so znížením výkonu motora. Sledovanie emisných parametrov motora má aj diagnostický význam, pretože zhoršené parametre, často signalizujú začínajúcu poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takéhoto stavu predchádza závažným, často až deštruktívnym poruchám motora a ekonomicky náročným opravám.

Životné prostredie

      Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnosť musí zabezpečiť jeho primeranú ochranu. Starostlivosť o životné prostredie má celospoločenský charakter. Aby bola zabezpečená jeho ochrana pred nadmerným znečistením prevádzkou motorových vozidiel, je potrebné sledovať dodržiavanie produkcie a zloženia ich výfukových plynov.

https://stksturovo.webnode.sk/ek/