- Emisná kontrola -

Čo sa kontroluje?

   Vo všeobecnosti sa na emisnej kontrole (EK) preveruje, či motor motorového vozidla spĺňa výrobcom alebo zákonom stanovené limity. Počas EK sa kontrolujú benzínové, dieselové motory a automobily na LPG, CNG a LNG pohony. Na pracovisku emisnej kontroly sa vykonávajú emisné kontroly v závislosti od druhu paliva a emisného systému.

Priebeh emisnej kontroly:

   Vozidlo sa pristaví na vymedzený priestor kontrolovaný kamerami (MZZ). Technik cez informačný systém spustí proces kontroly. Systém vygeneruje unikátny čiarový kód. Na stojisku ho technik nasníma čítačkou, čím sa zhotoví vstupná snímka vozidla a spustí sa záznam. Na vstupnej snímke musí byť zaznamenaná predná a pravá bočná časť vozidla. Na videozáznamoch musí byť jednoznačne rozpoznateľné evidenčné číslo vozidla, celkový obraz, stav, druh a farba. Všetky záznamy sú nahrávané do informačného systému, do ktorého je povinne napojená každá STK. Technik mobilným záznamovým zariadením (telefón) vyhotoví snímky VIN čísla vozidla, odometra (počtu najazdených km), prístrojového panela a ďalších požadovaných údajov. Po ukončení samotného merania, technik pomocou čítačky nasníma čiarový kód. Do systému sa odošle záverečná fotografia vozidla na stojisku, zastaví sa nahrávanie záznamu a uzavrie sa celý proces merania. Vozidlo počas kontroly nesmie opustiť stojisko.

Požiadavky na vozidlo pristaveného na kontrolu:

 • motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky, nesmie mať nepravidelný chod,
 • vozidlo musí umožňovať spustenie motora bez použitia iných zdrojov energie,
 • motor vozidla musí mať stabilné voľnobežné otáčky, umožniť dosiahnutie stabilných zvýšených otáčok,
 • príslušenstvo motora ovplyvňujúce emisie škodlivín musí byť úplné, funkčné, nepoškodené a tesné,
 • mazacia, chladiaca a palivová sústava vozidla vrátane plynovej, musí byť pred vykonaním EK tesná.

OBD systém vozidla musí byť funkčný:

 • vozidlo so zážihovým motorom používajúcom vo svojom pohonnom systéme palivo benzín, etanol, vodík, prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2005,
 • vozidlo so zážihovým motorom používajúcom vo svojom pohonnom systéme plynové palivo, prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2008,
 • vozidlo so vznetovým motorom, prvýkrát prihlásenom do evidencie vozidiel po 1. januári 2008

Rozdelenie emisných kontrol:

 • Emisná kontrola pravidelná - rozsah kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona].
 • Emisná kontrola zvláštna - úplný alebo čiastočný rozsah emisnej kontroly pravidelnej.
 • Emisná kontrola administratívna - čiastočný rozsah emisnej kontroly pravidelnej so zameraním na identifikáciu vozidla.
 • Opakovaná emisná kontrola - plný rozsah pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb, do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Prečo ísť na emisnú kontrolu?

   Prevádzka motorového vozidla nesie so sebou okrem svojich výhod aj nevýhody spojené s negatívnym dopadom na životné prostredie. Výfukové plyny obsahujú zložky, ktorých produkciu je potrebné držať na "prijateľnej" úrovni. Z technického pohľadu správne "zoradenie" motora má výrazný vplyv na vlastnosti motora - jeho životnosť, prevádzkové ukazovatele (napr. spotreba paliva) atď. Pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná. Ak niektorý komponent motora nie je v dobrom technickom stave, motor produkuje neprimerane vysoké množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, má to vplyv nielen na životné prostredie, ale aj životnosť motora. Takýto stav je spojený so zvýšenou spotrebou paliva, často aj so znížením výkonu motora. Sledovanie emisných parametrov motora má preto aj diagnostický význam. Zhoršené parametre, často signalizujú začínajúcu poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takéhoto stavu predchádza závažným, často až deštruktívnym poruchám motora a ekonomicky náročným opravám.

Životné prostredie:

   Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnosť musí zabezpečiť jeho primeranú ochranu. Starostlivosť o životné prostredie má celospoločenský charakter. Aby bola zabezpečená jeho ochrana pred nadmerným znečistením prevádzkou motorových vozidiel, je potrebné sledovať dodržiavanie produkcie a zloženia ich výfukových plynov.