- ISO 37 001 -

- systém manažérstva proti korupcii -

     Úplatkárstvo je jedným z najzásadnejších a najzložitejších svetových problémov. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa po celom svete v úplatkoch každoročne rozdá cez jeden bilión amerických dolárov, čo so sebou nesie katastrofické dôsledky, vrátane znižovania kvality života, podkopávania princípov právneho štátu, zvyšovanie chudoby a znižovania dôvery verejnosti v štátnu správu. Čo sa týka jednotlivých spoločností, úplatkárstvo môže ich podnikanie zničiť a poškodiť všetky zúčastnené subjekty. 

     Napriek snahám na národnej i medzinárodnej úrovni s úplatkárstvom bojovať je však tento problém stále aktuálny. ISO, berúc túto skutočnosť do úvahy, preto vyvinulo novú normu, ktorá organizáciám pomôže v prevencii úplatkárstva, a zároveň kladie dôraz na etickú podnikovú kultúru.

     Organizácia AUTO MOTO PARK s.r.o. prijala Protikorupčný program, ktorého súčasťou je potláčanie korupčného konania a pripojenie sa k boju proti korupcii. Našou prioritou je úplne odstrániť, resp. v maximálnej miere obmedziť príležitosti ku vzniku korupčného konania.

Organizácia poskytuje plnú podporu každému, kto odmietne zaplatiť úplatok.

     Ak máte podozrenie, že vrcholový predstaviteľ organizácie, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec organizácie, alebo ktokoľvek iný, kto jedná za organizáciu alebo jej menom, by mohol jednať v rozpore s protikorupčnými zásadami , neodkladne to oznámte organizácii AUTO MOTO PARK s.r.o.. 

     Tento formulár umožňuje zamestnancom našej spoločnosti alebo iným osobám hlásiť v dobrej viere alebo na základe primeraného presvedčenia všetky pokusy, podozrenia alebo poznatky o skutočnom podplácaní týkajúceho sa zamestnancov spoločnosti AUTO MOTO PARK s.r.o.. Ak máte záujem byť informovaný o postupe šetrenia v danej veci, musíte uviesť Vaše meno a e-mailovú adresu, preto formulár nie je anonymný.  Správa odoslaná formulárom je automaticky doručená vedeniu spoločnosti.