https://stksturovo.webnode.sk/tk/
Hronovce, Komárno, Levice, Nové Zámky

- Technická kontrola   -

- Rozdelenie technických kontrol a postup pri ich výkone na našej STK -

- Príprava na TK -

Znečistené vozidlo? - nepatrí na STK
-vozidlo pristavte na kontrolu čisté, s čitateľným evidenčným číslom, VIN číslom a výrobným štítkom.

Povinná výbava
- výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27,
- reflexný odev, ktorý musí byť v dosahu vodiča,
- náhradné koleso, zdvihák, kľúč na matice (skrutky), alebo sada na bezdemontážnu opravu,
- autolekárnička - skontroluj úplnosť.

Pneumatiky
- minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm, kategória L1e - 1 mm,
- skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) bez vážnych poškodení,
- pneumatiky musia byť schváleného vyhotovenia a zapísané v predloženom doklade o vozidle.

Puklice - ozdobné kryty kolies
- v prípade, že má vozidlo kryty kolies (puklice), musia byť pred vstupom na kontrolnú linku demontované.

Zasklenie vozidla (výhľad)
- v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety brániace výhľadu,
- zasklenie vozidla musí byť celistvé, bez vážnych poškodení,
- na čelnom skle v zornom poli vodiča nesmú byť žiadne praskliny a poškodenia,
- na čelnom a predných bočných sklách nesmú byť namontované tieniace fólie, na ostatných oknách len fólie schválené - schvaľovacia značka, s potvrdením o montáži fólií.

Výstražné zvukové a svetelné zariadenia
- skontrolujte si funkčnosť zvukového (klaksón) a svetelného výstražného zariadenia.

Osvetlenie vozidla
- všetky namontované svetlá na vozidle musia byť funkčné, schváleného vyhotovenia,
- funkčné musí byť aj ovládanie nastavenia výšky svetiel podľa zaťaženia vozidla.

Prevádzkové kvapaliny
- skontrolujte si hladinu prevádzkových kvapalín,
- na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (chladiaca kvapalina, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov, atď.) okrem vody.

Brzdové zariadenia
- účinnosť a súmernosť bŕzd si sami neskontrolujete, môžete si však skontrolovať pôsobenie ručnej brzdy (napr. v stúpaní, na prašnej vozovke) pokusom o rozjazd vozidla a hladinu brzdovej kvapaliny.

Výklad k povinnej výbave:

Rozdelenie technických kontrol

  • Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona] na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej.
  • Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej.
  • Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej so zameraním na identifikáciu vozidla.
  • Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcich technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.
https://stksturovo.webnode.sk/tk/