https://stksturovo.webnode.sk/ko/
Po - Pia: 7:00-16:00

- Kontrola originality -

Máš VIN a výrobný štítok?
Máš VIN a výrobný štítok?

Návrh na vykonanie kontroly originality mimo kontrolnej linky: 

Predkladané doklady jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel:

  • preukaz totožnosti, 
  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak sú osvedčenia v inom ako slovenskom jazyku, alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
  • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom je evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak je doklad o vyradení v inom ako slovenskom jazyku, alebo českom jazyku; predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
  • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu.

Doklady predkladané v iných prípadoch Vyhláška 139/2018 Z. z. § 36:

Druhy a rozsah kontroly originality:

  • Kontrola originality základná sa vykonáva v plnom rozsahu kontrolných položiek.

  • Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla.
  • Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej.
  • Kontrola originality evidenčná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej.
  • Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 až 4, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.
https://stksturovo.webnode.sk/ko/