- Kontrola originality -

Predkladané doklady jednotlivo dovezeného vozidla (prihlásené v evidencii vozidiel):

  • Preukaz totožnosti.
  • Doklad o nadobudnutí vozidla.
  • Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo štátu v ktorom je evidované. Pri dvoch častiach osvedčenia – predložiť obidve. Ak sú osvedčenia v inom ako slovenskom a českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka. Pri harmonizovanom osvedčení sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii.
  • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované. Úradný preklad do štátneho jazyka, ak je doklad o vyradení v inom ako slovenskom a českom jazyku. Predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva.
  • Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu - vozidlo dovezené z tretieho alebo zmluvného štátu.

Druhy, rozsah kontroly originality:

  • Kontrola originality základná - v plnom rozsahu kontrolných položiek.
  • Kontrola originality skrátená - v skrátenom rozsahu kontroly originality základnej, kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla.
  • Kontrola originality administratívna - v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej.
  • Kontrola originality evidenčná.
  • Kontrola originality opakovaná - v čiastočnom rozsahu, so zameraním na odstránenie chýb zistených pri kontrole originality v predchádzajúcich bodoch, do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Doklady iné prípady (Vyhláška 139/2018 Z. z. § 36):

Návrh na KO mimo kontrolnej linky: