Na kontrolu sa má každé vozidlo pristaviť pripravené - hovorí nejaký zákon 106/2018 Z.z.

- Viac informácií  k jednotlivým kontrolám nájdeš  na  podstránkach -

- Služby  -

- Odkazy na stránky súvisiace s jednotlivými kontrolami -

- Kategórie vozidiel, lehoty kontrol -

Idete  na technickú alebo emisnú?

    Obetujte cca 30minút na kontrolu svojho vozidla. Väčšinu z kontrolovaných položiek TK (okrem účinku bŕzd, stavu riadenia a čapov...) si viete vizuálne prekontrolovať, prípadne odstrániť chyby aj sami, čím predídete zbytočným prekvapeniam pri kontrole. Pozornosť za "prižmúrenie oka" Vás častokrát vyjde drahšie ako odstránenie jednoduchých chýb.

Vizuálna kontrola technického stavu:

Stav identifikátorov vozidla - EČV, VIN - čitateľnosť, výrobný štítok - musí na ňom byť čitateľné VIN.

Úplnosť povinnej výbavy.

Pneumatiky a ráfiky - musia sa zhodovať so zapísanými pneu v doklade vozidla, nadmerné opotrebenie a vážne poškodenie.

Karoséria - poškodenia (ostré hrany, výčnelky, diery), otváranie všetkých dverí, kapoty a veka batožinového priestoru, prítomnosť opierok hlavy.

Zasklenie - vážne poškodenia, fólie - doklad o montáži, funkčnosť otvárania.

Svetlá - stav (poškodenia) a funkčnosť svetelných zdrojov.

Zrkadlá - prítomnosť všetkých predpísaných, stav (poškodenia).

Únik prevádzkových kvapalín - zjavný únik, odkvapkávanie.

Kontrola častí ovplyvňujúcich emisnú kontrolu:

- Predkladané doklady k  TK,  EK  kontrole   -

- osvedčenie o evidencií vozidla časť 1 alebo časť 2 (malý alebo veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, resp. výpis z karty vozidla, 

- originál Protokolu o montáži plynového zariadenia, ak ide o motorové vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, a ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná v rámci prestavby vozidla,

- pri dovoze, pri neharmonizovanom zahraničnom osvedčení aj jeho preklad, ak máte pomôže aj COC.

Predkladané doklady k TK kontrole   § 46 Vyhlášky 137/2018 Z. z. [k § 107 ods. 11zákona]§ 46 Vyhlášky 137/2018 Z. z.:               https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/#paragraf-46


Niektoré povinnosti prevádzkovateľov vozidiel v zmysle ustanovení zákona č.106/2018 Z. z.:    


Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/138/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/139/