Na kontrolu sa má každé vozidlo pristaviť pripravené - hovorí nejaký zákon 106/2018 Z.z.

- Viac informácií k jednotlivým kontrolám nájdeš na podstránkach -

- Služby -

- Odkazy -

- Kategórie vozidiel -

- Idete na technickú alebo emisnú? -

   Obetujte cca 30minút na kontrolu svojho vozidla. Väčšinu z kontrolovaných položiek TK (okrem účinku bŕzd, stavu riadenia a čapov...) si viete vizuálne prekontrolovať, prípadne odstrániť chyby aj sami, čím predídete zbytočným prekvapeniam pri kontrole. Pozornosť za "prižmúrenie oka" Vás častokrát vyjde drahšie ako odstránenie jednoduchých chýb. 

Vizuálna kontrola technického stavu:

 • Stav identifikátorov vozidla - EČV, VIN - čitateľnosť, výrobný štítok - musí na ňom byť čitateľné VIN.
 • Úplnosť povinnej výbavy.
 • Pneumatiky a ráfiky - zhoda so zapísanými pneu v doklade vozidla, nadmerné opotrebenie, vážne poškodenia.
 • Karoséria - poškodenia (ostré hrany, výčnelky, diery), otváranie všetkých dverí, kapoty, veka batožinového priestoru, prítomnosť opierok hlavy.
 • Zasklenie - vážne poškodenia, fólie - doklad o montáži, funkčnosť otvárania.
 • Svetlá - stav (poškodenia), funkčnosť svetelných zdrojov.
 • Zrkadlá - prítomnosť všetkých predpísaných, stav (poškodenia).
 • Únik prevádzkových kvapalín - zjavný únik, odkvapkávanie.

Kontrola častí ovplyvňujúcich emisnú kontrolu:

        Väčšina servisov nedokáže zmerať emisné hodnoty vozidla (dymivosť, CO, HC) a preto sa stáva, že prekročené hodnoty sa majiteľ dozvie až priamo pri emisnej kontrole. Potom mu neostáva nič iné, ako sa vrátiť do servisu a ten musí krok za krokom zisťovať, kde je problém. Vo väčšine prípadov sa tomu dá predísť krátkou kontrolou, prípadne malými opravami ešte pred samotnou kontrolou. Zo skúsenosti viac ako 70 % vozidiel vyhodnotených ako dočasne spôsobilé, alebo nespôsobilé si vyžadujú len malé opravy, ktoré vo väčšine zvládne sám majiteľ, čím sa dajú ušetriť nemalé prostriedky.

Majitelia vozidiel často podceňujú tesnosť jednotlivých sústav, hlavne výfukovej sústavy, čistotu vzduchového (palivového) filtra a kvalitu sviečok, ktoré majú značný vplyv na tvorbu emisií.

Tiež si pred kontrolou neskontrolujú, či vozidlo nesignalizuje poruchu(chybu) na prístrojovej doske.

Pri kontrole vozidla stačí využiť svoje zmysly a "sedliacky" rozum, aby ste zistili, že s autom nie je niečo v poriadku. Väčšina chýb sa dá rozpoznať zrakom, sluchom alebo pri jazde.

 • Kontrola stavu identifikátorov - VIN číslo vozidla, výrobný štítok vozidla.
 • Kontrola tesnosti výfukovej sústavy - jemné upchatie výfuku, sluchom zistiť, či je dostatočne tesný.
 • Kontrola - výmena vzduchového filtra, či už pri benzínových, alebo dieselových vozidlách.
 • Vizuálna kontrola sviečok, v prípade potreby ich výmena.
 • Vizuálna kontrola sviečkových a elektrických káblov, v prípade potreby ich zaizolovanie, výmena.
 • Vizuálna kontrola ostatných sústav (sacia, palivová...) a podtlakov - v prípade poškodenia vymeniť jednotlivé hadice.
 • Sluchom skontrolovať otáčky motora pri voľnobehu aj zvýšených otáčkach - hlavne ich kolísanie. V prípade nadmerného kolísania skontrolovať škrtiacu klapku, ktorej úlohou je riadenie prívodu vzduchu do motora. V prípade jej znečistenia rôznymi usadeninami nefunguje správne.
 • Vizuálne skontrolovať prístrojovú dosku - pokiaľ je signalizovaná chyba pomocou rozhrania OBD - svietiaca kontrolka, je vhodné vozidlo skontrolovať v autoservise a chybu/y odstrániť.

Pokiaľ sa jedná o väčšie chyby - účinnosť katalyzátora, ƛ - sonda, turbodúchadlo (turbo), EGR ventil, atď., je vhodné kontrolu a opravu realizovať v odbornom servise.

- Predkladané doklady -

- osvedčenie o evidencií vozidla časť 1 alebo časť 2 (malý alebo veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, resp. výpis z karty vozidla,

- originál Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o motorové vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, a ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná v rámci prestavby vozidla v SR,

- pri dovoze, pri neharmonizovanom zahraničnom osvedčení aj jeho preklad, ak máte pomôže aj COC.

Predkladané doklady, § 46 Vyhlášky 137/2018 Z. z.: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/#paragraf-46

Niektoré povinnosti prevádzkovateľov vozidiel v zmysle ustanovení zákona č.106/2018 Z. z.:    

Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/138/

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pre oblasť kontroly originality (vyhlásená verzia) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/139/