- GDPR -

    Čo je GDPR? General Data Protection Regulation alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života, či uchovávanie citlivých informácií o ostatných. Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ preto môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 - ISO 37 001 - 

- systém manažérstva proti korupcii -

    STK Štúrovo bola prvá STK na Slovensku certifikovaná podľa normy ISO 37 001 spoločnosťou 3EC International a.s.. Všeobecne možno povedať, že systém manažérstva je zavedený v každej organizácii s cieľom dosiahnuť kvalitu riadenia tejto organizácie a obmedziť úplatkárstvo v akejkoľvek forme.

   Norma STN ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére, neziskovom sektore, korupcia zo strany organizácie, personálu a partnerov v mene organizácie alebo naopak - ich korumpovanie.